Privacy statement

Pure Flow Coaching

Het onderstaande Privacy Statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Pure Flow Coaching Ringvaartzijde 2, 1431CJ, KVK 82783551

Versie 1.0 – 15-0-2021

Pure Flow Coaching verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en geven we overige informatie die voor jou van belang kan zijn. In de cookieverklaring lees je van welke cookies gebruik wordt gemaakt. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Pure Flow Coaching en geeft per onderwerp de meest relevante informatie. Pure Flow Coaching Coaching gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid
Pure Flow Coaching is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Pure Flow Coaching vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten (en website-bezoekers) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Voor welke doeleinden verwerkt Pure Flow Coaching jouw persoonsgegevens?
De persoonlijke gegevens die van jou worden verzameld, worden door Pure Flow Coaching gebruikt voor haar bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van de werkzaamheden die door jou aan Pure Flow Coaching zijn opgedragen.

De processen waarvoor Pure FlowCoaching persoonsgegevens verwerkt zijn:

  • de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met klanten
  • onze financiële administratie
  • klantbetrokkenheid en relatiebeheer

Van wie verzamelt Pure Flow Coaching persoonsgegevens?
In de hierboven genoemde processen verzamelt Pure Flow Coaching gegevens van:

  • klanten met wie een overeenkomst is/wordt gesloten

Welke persoonsgegevens verzamelt Pure Flow Coaching?

Pure Flow Coaching verzamelt persoonsgegevens. De meest voorkomende persoonsgegevens zijn:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres voor het sturen van de rekening

Hoe zorgt Pure Flow Coaching voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
Pure Flow Coaching gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd.

Gegevensdeling met derden

Jouw persoonsgegevens worden niet door Pure Flow Coaching gedeeld met of verstrekt aan derden.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Pure Flow Coaching bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Pure Flow Coaching via info@pureflowcoaching.nl. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken je gegevens te laten verwijderen; dit is slechts mogelijk voor zover Pure Flow Coaching nog aan wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Pure Flow Coaching passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. Pure Flow Coaching neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over Het Privacy Statement? Neem dan gerust contact op. Je kunt een e-mail sturen naar info@pureflowcoaching.nl.