Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

Pure Flow Coaching: Pure Flow Coaching ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82783551
Klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die – al dan niet rechtstreeks – met Pure Flow Coaching een overeenkomst aangaat waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, waaronder tevens maar niet uitsluitend wordt verstaan een abonnee, deelnemer, adverteerder en/of sponsor en de persoon die een (online) dienst Pure Flow Coaching ontvangt.
Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op iedere rechtsverhouding die direct of indirect tussen Pure Flow Coaching en een klant tot stand komt met betrekking tot de onderwerpen die geregeld zijn in deze voorwaarden.
Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Pure Flow Coaching en de klant die is gericht op het verrichten van diensten door Pure Flow Coaching ten behoeve van de klant en tegen betaling van een daarvoor afgesproken vergoeding door de klant.
Dienst: de werkzaamheden die Pure Flow Coaching op grond van een daartoe gesloten overeenkomst uitvoert in opdracht of ten behoeve van de klant.
Coaching/Advies: het koppelen van door de klant ingestuurde vragen aan Pure Flow Coaching die de vraag beantwoordt en eventueel verdere dienstverlening aanbiedt.
Partner: een externe partij die in het kader van coaching/advies vragen beantwoordt op een specifiek vakgebied.

2. ALGEMEEN DEEL

2. Algemene bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Pure Flow Coaching met betrekking tot de door Pure Flow Coaching aan de klant te leveren diensten. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Pure Flow Coaching en worden tevens op verzoek toegezonden. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het aangaan van een overeenkomst en/of het gebruikmaken van de diensten van Pure Flow Coaching.
2.2 Door met Pure Flow Coaching een overeenkomst aan te gaan, doet de klant afstand van eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten met klanten uitsluitend de door Pure Flow Coaching gehanteerde algemene voorwaarden toepasselijk zijn.
2.3 De klant garandeert en staat ervoor in dat op datum van ondertekening van enige overeenkomst met Pure Flow Coaching, de ondertekenaars bevoegd waren de betreffende klant te vertegenwoordigen en de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan te gaan.
2.4 Overeenkomsten die mondeling zijn gesloten, worden door Pure Flow Coaching altijd schriftelijk of per e-mail bevestigd. De bepalingen in de schriftelijke overeenkomst zijn leidend. Indien en voor zover Pure Flow Coaching in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk afwijkt van deze algemene voorwaarden, heeft deze afwijking slechts betrekking op die specifieke tussen partijen gesloten overeenkomst en niet tevens op eventuele toekomstige overeenkomsten.
2.5 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Pure Flow Coaching steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
2.6 Pure Flow Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig de algemene voorwaarden en het privacy beleid van Pure Flow Coaching.
2.7 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
2.8 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Pure Flow Coaching gevestigd is.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

4.1 De volledige intellectuele eigendomsrecht en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, modelrechten of in opdracht van Pure Flow Coaching vervaardigde creaties berusten bij Pure Flow Coaching.

Door Pure Flow Coaching uitgegeven producten, door en/of in opdracht van Pure Flow Coaching adviezen, voorstellen, coaching sessies alsmede door Pure Flow Coaching gehanteerde (delen van) programmatuur en/of haar website, namen en/of logo’s (hierna: de werken), berusten bij Pure Flow Coaching.
4.3 Het is de klant niet toegestaan de hiervoor genoemde werken van Pure Flow Coaching zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Pure Flow Coaching te (laten) verveelvoudigen, distribueren en/of openbaar te (laten) maken, op welke wijze en in welke vorm dan ook. Tevens is het de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent de in het voorgaande lid 4.1 en 4.2 bedoelde rechten in of op de aan de klant in het kader van de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde producten, documentatie of gegevensdragers en/of andere werken, te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
4.4 Niets in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van de rechten als bedoeld in het eerste lid van deze bepaling, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5 De klant is verplicht Pure Flow Coaching onmiddellijk schriftelijk te berichten, indien de klant merkt dat derden inbreuk maken op de in deze bepaling bedoelde rechten van intellectueel eigendom.

5.PRIJZEN, TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Alle door Pure Flow Coaching gehanteerde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Pure Flow Coaching is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de klant door te berekenen.
5.2 Pure Flow Coaching is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.

5.3 Betaling moet zonder enige aftrek of verrekening geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door de klant voldaan zijn,  zijn de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag betaald, dan is Pure Flow Coaching gerechtigd alle ten behoeve van de klant te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat Pure Flow Coaching daarvoor op enige wijze jegens de klant schadeplichtig kan worden gehouden.
5.4 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan zal hij in gebreke worden gesteld door Pure Flow Coaching en zal hij nogmaals in de gelegenheid worden gesteld om de factuur binnen 7 dagen na de vervaldag te voldoen. In zulks geval is Pure Flow Coaching gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens klant. Klant is dan aansprakelijk voor de door Pure Flow Coaching geleden schade.

6.PRIVACYBELEID

Pure Flow Coaching respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten conform de wettelijke bepalingen en draagt er zorg voor dat de verschafte persoonlijke informatie zorgvuldig en vertrouwelijk en in overeenstemming met het privacy beleid zoals neergelegd in haar privacyverklaring. Zie Privacy statement.

7.AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Hoewel Pure Flow Coaching aan de totstandkoming van alle content, zowel in print als op de website en aan het verrichten van alle overige diensten de uiterste zorg besteedt, aanvaardt Pure Flow Coaching geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden van of door Pure Flow Coaching of door haar ingeschakelde auteur(s), redacteur(en) en/of andere derden, noch voor enige vorm van schade, direct of indirect, geleden door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van enig verzuim van Pure Flow Coaching in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Pure Flow Coaching.
7.2 Indien en voor zover Pure Flow Coaching onverminderd het voorgaande aansprakelijk mocht zijn jegens de klant, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade, en maximaal tot het bedrag van de factuurwaarde van de onderliggende overeenkomst, of, indien dit bedrag hoger is dan het ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering van Pure Flow Coaching uit te keren bedrag, tot aan dat verzekerde bedrag.

7.3 Pure Flow  Coaching is nimmer aansprakelijk jegens klant indien de ontstane schade het gevolg is van een doen of nalaten c.q. onvoorzichtigheid van de klant of indien de klant niet de instructies van Pure Flow Coaching volgt.

8. BEËINDIGING EN ONTBINDING

8.1 Pure Flow Coaching is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst met de klant per onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk), schriftelijk te ontbinden of op te zeggen, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
a. de klant niet heeft voldaan aan enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden en, behoudens in gevallen waarin van rechtswege verzuim optreedt, deze verplichtingen, na daarop door Pure Flow Coaching schriftelijk te zijn gewezen, niet binnen een redelijke termijn alsnog behoorlijk nakomt;
b. het faillissement van de klant is aangevraagd of de klant in staat van faillissement is verklaard;
8.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, zijn alle door de klant verschuldigde betalingen op grond van die overeenkomst onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
8.3 Ook indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Pure Flow Coaching te allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht wordt genomen en door partijen als redelijk wordt beschouwd. De klant heeft in voorkomend geval geen recht op enige schadevergoeding of voorzetting van de relatie.

9.GESCHILLENBESLECHTING

1. Op iedere overeenkomst tussen Pure Flow Coaching en de klant is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Pure Flow Coaching gevestigd is.